Faurboegnens Folkedanserforening

VELKOMMEN TIL FAURBOEGNENS FOLKEDANSERFORENING

Foreningens vedtægter

 §1

Foreningens navn er FAURBOEGNENS FOLKEDANSERE. Foreningen har hjemsted i Kalundborg Kommune.

 §2

Foreningens formål er at søge de gamle danse bevaret, og at arbejde for deres udbredelse og større anvendelse blandt befolkningen, til gavn for et sundt og godt foreningsliv. Dette søges opnået ved afholdelse af kursus for børn, unge og ældre, for såvel begyndere som videregående, samt legestuer og samarbejde med de stedlige foreninger og foreninger med samme formål.

 §3

Som aktive medlemmer optages enhver der på sømmelig måde vil deltage i foreningens arbejde. Samtlige medlemmer i foreningen skal være medlem af Dans Danmark.

Medlemmer som ved deres optræden kan skade foreningens rygte og omdømme, kan bortvises fra foreningen.

 §4

Generalforsamling afholdes 1 gang årligt i marts eller april måned med           følgende mindste dagsorden:

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning, aflægges af formanden

3.     Regnskab, aflægges af kasseren

4.     Indkomne forslag

5.     Valg

6.     Eventuelt

Valgperioden er 2 år, 2 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 revisor, 1 revisorsuppleant samt 1 fanebærer er på valg i lige årstal.

3 bestyrelsesmedlemmer, 1 bestyrelsessuppleant, 1 fanebærer samt 1 revisor er på valg i ulige årstal.

Alle valg foretages skriftligt, hvor blot 1 medlem ønsker dette.

Generalforsamlingen skal indvarsles mindst 8 dage før dens afholdelse, forslag skal være formanden i hænde senest 6 dage før generalforsamlingens afholdelse. Ekstraordinær generalforsamling skal til enhver tid afholdes, hvis 1/3 af foreningens medlemmer skriftlig indgiver ønske herom.

Mindst 1 fra bestyrelsen skal være bosiddende i Kalundborg Kommune.

§5

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Endvidere vælges 2 suppleanter til bestyrelsen, 2 revisorer og 1 revisorsuppleant samt 2 fanebærere.

 §6

Medlemsåret går fra 1/9 – 31/8. Regnskabsåret går fra 1/1 – 31/12.

 §7

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen.

 §8

Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert aktivt medlem, der tager aktivt del i foreningens arbejde.

 §9

Foreningens penge anbringes i et af egnens pengeinstitutter.

 §10

Foreningens faner skal opbevares af fanebærerne, eller den til enhver tid værende formand, der også er ansvarlig for foreningens dragter.

§11

Foreningen kan kun opløses, når dette vedtages på 2 efter hinanden følgende generalforsamlinger med lovlig indvarsling.

 §12

Foreningens formue og faner skal, såfremt tilslutningen svigter, hensættes max. 3 år.

Ved eventuel sammenlægning med en anden forening, overføres foreningens formue til denne, eller ved opløsning, skal pengene gives til Dans Danmark, og fanerne skal opbevares på museum. 

Hvilepause fra Terasin i Tjekkiet - en af vores dejlige sociale ferie/busture